kirekameli 不一樣
歌手:徐宏瑋
專輯:摩登原人Moteng Inku
2018-03-31|
歌手推薦
歌詞

kirekameli 不一樣

marekameli ta piningai yan
我們說的語言不一樣
amaunamare wa mi mazayazayar
但都是用來溝通
marekameli ta kakuwayanan
我們的族群文化不一樣
amaunan malazam ta zapamauza pameli na lemak
但是都能分辨是非

kemani ta za kirekameli
雖然我們都不一樣
mauna mukasakasa ta i selumayan
但是我們都在同一個地方生存

marekameli ta lamak ta la ma'k talama'k
雖然做事方式不一樣 不一樣 不一樣
mareka irairaya a ta
但我們應該尊重彼此
alana waresamaresan ta a trau
因為我們都是人 都是人 都是人
maresan maresan bungngian
我們都一樣 都一樣 都一樣

marekameli ta piniangeran
我跟你的想法不一樣
amaunamaruwa ta parayarayas
可是都能解決問題
marekameli ta yana'u
我跟你的眼光不一樣
amauna malazam ta za tematena' za venavetra vanavusus
可是都能解決問題