mubazekazuwa 一半一半
歌手:徐宏瑋
專輯:摩登原人Moteng Inku
2018-03-31|
歌手推薦
歌詞

mubazekazuwa 一半一半

kaazuu i zekalr kazuku i sirumayan
你的文化悠久 我的族性單純
sayhuu zavati tridaw nangku matra
你能言善道 我的眼睛清明
ematra 'atras u 'aziku semasalaw
你自認為高尚 我不誇張自己

ma'emele u 'aziku 'alengatr
你什麼都要 我什麼都不強求
maliyai u maliyai u marevi 'asku
你一半醉 我一半醒
ma 'i nay i nu ;azi i lusulusu inku
你以為贏了 我其實沒輸