B小調雨後
歌手:葉蓓
專輯:白衣飄飄的年代
2021-10-22|國語音樂
歌手推薦
歌詞

B小調雨後

一斜斜乍暖輕寒的夕陽

一雙雙紅掌輕波的鴛鴦

一離離原上寂寞的村莊

一段段斷了心腸的流光
兩隻手捧著黯淡的時光

兩個人沿著背影的去向

兩句話可以掩飾的慌張

兩年後可以忘記的地方
我的心就像西風老樹下人家

池墉邊落落野花雨後的我怎麼
Wu wa wu wa wu la

一斜斜乍暖輕寒的夕陽

一雙雙紅掌輕波的鴛鴦

一離離原上寂寞的村莊

一段段斷了心腸的流光
兩隻手捧著黯淡的時光

兩個人沿著背影的去向

兩句話可以掩飾的慌張

兩年後可以忘記的地方
我的心就像西風老樹下人家

池墉邊落落野花雨後的我怎麼
Wu wa wu wa wu la

西風下老樹人家池塘邊落落野花

雨後的我怎麼wu wa wu wa wu la